ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း…

0
65

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး အထူးေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မည္မ်ွခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။ မိမိ၏ ကံႏွင့္ဥာဏ္ကို အားကိုယ္ၿပိး မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ႔လံုဝိရိယျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ အခက္မ်ား ေတြ႔ၾကံဳေလ ဘဝအတြက္ေအာင္ျမင္မႈ မၾကာခင္ရေတာ့မည့္ဟု ယံုၾကည့္ထားပါ။

မႏွစ္က ဆိုးခဲ့ ညံခဲ့သမ်ွ ယခုႏွစ္တြင္ မုခ်အဆင္ေျပမႈေလေတြ ေတြ႔ၾကံဳရလိမ့္မည္။ အရာရာအေလးနက္ထာၿပိး လုပ္ကိုင္ႀကိဳးစားပါ။ ေငြ႐ွင္၊ ေၾကး႐ွင္၊ လုပ္ငန္း႐ွင္၊ ဥစၥာ႐ွင္မ်ားက မိမိအား ကူညီရန္ ကံၾကမၼကေစာင္ၾကည့္ေနပါလိမ့္မည္။ ထိုေသာ္ မေကာင္းမႈဒူစ႐ိုက္လုပ္ငန္မ်ား၊ ဥပေဒျပစ္မႈမကင္းေသာ စီးပြားဥစၥာ႐ွာေဖြ႔ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မိမိထံ ေရာက္ရိွလာတတ္သည္။

မိမိကံကို ထိမ္းသိမ္းၿပိး ဘာသာေရ၊ဘာဝန၊ကမၼဌာန္းထိုင္တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလွဴအတန္းမ်ား မိမိ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေပးကမ္းလွဴတန္း ဒါနျပဳၾကပါ။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသြားလာျခင္း၊ ဘုရားဖူးခရီးသြားလာရကိန္းရိွသည္။ ဘဝအတြက္ တိုးတတ္ခ်မ္းသားမည့္ စီးပြားေရး အသက္ေမြးေၾကာင္း အခြမ္းအလမ္းေကာင္းမ်ား ေတြ႔ၾကံဳရလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ January (2)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား၊ စေတာ့႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အားကစားပြဲစတင္ျခင္း၊ ထီးကံစမ္း၊ စာေပလုပ္ငန္းစာတင္ျခင္း၊ ေန႔(1:25)ေနာက္ပိုင္း နားသ၊ ပဥၥင္းခံ၊ ကင္းပြန္းတပ္၊ အႏုပညာစတင္ျခင္း၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္၊ ဆုိင္းဘုတ္တင္၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းစတင္၊ လုပ္ငန္းစတင္၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ အခ်စ္ေရးကိစၥေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။

(9)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ေန႔စက္(1:57)နာရီအတြင္း ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးဝါးျဖန္႔ျခင္း၊ စာေပလုပ္ငန္းစာတင္ျခင္း၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္းႏွင့္ေရေၾကာင္းခရီသြားလာျခင္းေကာင္း၏။

(16)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ေရတြင္းေရကန္ ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာတမံ စတင္တက္တုေဖာ္ျခင္း၊ အားကစားပြဲမ်ားက်င္ပ၊ ထီးကံစမ္း၊ စာေပလုပ္ငန္းထုပ္ေဝျဖန့္ခ်ီမွုလုပ္ငန္းစာတင္ျခင္း၊ ရတနာ႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းေကာင္း၏။

(စလြယ္တင္နကၡတ္ မရပါ)(23)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ အေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ နံနက္(7:38)နာရီလြန္ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ ခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။ (နံနက္7:38နာရီအတြင္း အနဓ်ာယ) (ဝိဝါဟမဂၤလာအတြက္ က႐ိုဏ္းမလြတ္ပါ)

ထီးထိုးရန္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ January (2,16)ရက္ အျပာေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။ယခုႏွစ္တြင္ * 2019-1လ,6လ,7လ၊ 10လ,11လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးရိွလျဖစ္၍ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။ လူမႈေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးရျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။

မိမိရပ္တန္ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ ယခုႏွစ္တြင္ တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနသားသမီးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွမည္။ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ February (13)ရက္ ဤေန႔ အားကစားပြဲက်င္းပ၊ ထီးကံစမ္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္း၊ နံနက္(11:36)မတိုင္မီ ပညာစ၍သင္ယူျခင္း၊ စာေပးလုပ္ငန္း၊ ညေန႔(6:35)ေနာက္ပိုင္း မ်ိဳးေစ့စိုက္ပ်ိဳး၊ သစ္ပင္စိုက္၊ လုပ္ငန္းစတင္၊ အလုပ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ေန႔စက္12:57မိနစ္လြန္ ကုမ္ရာသီေျပာင္းၿပိးျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ လက္ထပ္မဂၤလာအခါရ၏ အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မဂၤလာအခါရ၏)(20)ရက္ ဤေန႔ ရတြင္းေရကန္ ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာတမံ စတင္တက္တုေဖာ္ျခင္း၊ အားကစားပြဲမ်ားက်င္ပ၊ ထီးကံစမ္းျခင္း၊ စာေပလုပ္ငန္မ်ားစာတင္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ နံနက္(10:7)ေနာက္ပိုင္း ႐ွင္ျပဳ၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းသစ္စတင္ျခင္း၊ ဘာသာေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။(ဝိဝါဟမဂၤလာအတြက္ နကၡတ္မရ)

(27)ရက္ ဤေန႔ ေန႔လယ္(11:36)နာရီအတြင္း ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ တိုင္ထူ၊ အိမ္တတ္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေတြ႔ဆံုေဆြေႏြးျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း၊ ပရဟိတလုပ္ျခင္းေကာင္း၏။ထီးထိုးရန္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ February (13,20)ရက္ အဝါေရာင္၊ အနီေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

* 2019- 2လ,3လ၊ 5လ, 12လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ဒြန္းစ႑ား အေကာင္း ႏွင့္ အဆိုး ဒြန္႔တြဲေနပါလိမ့္မည္။ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးသတိထားပါ။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ March (20)ရက္ ဤေန႔ ရက္ရာဇာမြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ဘုရားတည္၊ အေန႔ကဇာတင္၊ ထီးတင္း၊ ဘုရားပင္ေဆာင့္ျခင္း၊ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ နံနက္(10:32)နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ ေရနံတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ ရတနာစူးစမ္း႐ွာေဖြ႔ျခင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းေကာင္း။

စီးပြားေရးဂ႑ -စီးပြားေရးတိုးတတ္လာမည္။ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ၊ ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း အက်ိဴးခံစား ရၿပိးဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ဝင္လာတတ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ထြန္း၍ ေရြဆိုင္၊ ရတနာလုပ္ငန္းအေရာင္းအဝယ္၊ ေရလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေရပိုက္အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးမ်ား၊ သစ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ ခ်မ္းသာသုခရတတ္သည္။

စက္ဘီး၊ဆိုင္ကယ္၊ကားအေရာင္းအဝယ္းလုပ္ငန္း၊ ေျမလုပ္ငန္း၊ ပြဲစားလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း အခက္ခဲမ်ား အေႏွာက္အယွက္စီးပြားျပဳိင္ဘက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း အက်ိဳးေပးနည္းလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ April (17)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ သတၱဝါမ်ားကို ေဘးမဲ့လြတ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း၊ေရစက္ခ်ျခင္း၊ ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ားသန္႔႐ွင္းျခင္း၊ အေနကဇာတင္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အိမ္သစ္တတ္၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီဖြင္လွစ္ျခင္း၊ ဘာသာေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။

(ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔)အထူး ဗုဒၶဟူသားသမီးမ်ား တြက္ခ်က္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင္း၊ မိမိထင္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ ႏွင့္ ေဝးကြာသြားရတတ္သည့္ကို သတိႏွင့္လုပ္ကိုင္ပါ။ မိမိလုပ္ငန္း၊ အိမ္တြင္းမိသာစု မိမိလုပ္ေပးေထာက္ပံသေလာက္ အေကာင္းအျမင္ မခံရဘဲ မိမိေစတနာ ေဝဒနာျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ ဆက္ဆံရမည္။ သို႔ေသာ္ သူတပါးအားကိုယ္၍မရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ May (1)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ ဘုရားတည္၊ ထီးတင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ မဂၤလာအမႈကိစၥေဆာင့္ရြက္ျခင္း၊ထီးထိုး၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အသင္းဖြဲ႔ျခင္း၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။

(ဝိဝါဟမဂၤလာအတြက္ ယုဂ္မလြတ္ပါ)(15)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ နံနက္(10:32)နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ ေလွကားတင္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ အဝီစိတြင္း တူးျခင္း၊ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေကာင္း၏။ (တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ ေန႔စက္3:32မိနစ္လြန္ ၿပိႆရာသီ ေျပာင္းၿပိးျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္မဂၤလာအခါရ၏။ သို႔ေသာ္ “သားဦး၊သမီးဦး”႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ လက္ထပ္အခါေ႐ွာင္ပါ။အိမ္ေဆာက္၊အိမ္တတ္အခါေ႐ွာင္ပါ။) (ေမာဟနိ ဧကာဒသီ)

(29)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ဘုရားတည္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ ပဥၥင္းခံ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ေန႔စက္(3:25)နာရီလြန္ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ေရတြင္းတူး၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေဆးခန္႔ဖြင့္၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။အသက္ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၂၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၅ ႏွစ္ရိွသူမ်ား စီးပြားေရး လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး ညံပါလိမ့္မည္။

ထိုသက္ပိုင္းျခား ဇာတာရွင္ကေတြ႔က ေငြေၾကးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး လက္လြတ္စပယ္မလုပ္မိဖို႔လိုသလို ေငြေၾကးနဲ႔ ပက္သက္ရင္ မိမိအေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားတတ္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝယ္ေရာင္း အိမ္ေဆာက္လို႔. တိုလို႔တန္းလန္း ေငြျမဳပ္ျခင္း၊ ေငြျပန္မေပၚတာ ကိစၥမရွိတတ္၍ ေငြလူလိ္မ္ခံရျခင္း၊ ေရာင္းမွားျဖစ္ျခင္း အမႈခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ မလိုအပ္တဲ့ေနရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေငြေခ်းတဲ့ကိစၥမ်ား လုံးဝမလုပ္ပါနဲ႔။ မိမိကိုယ္က အတိုးမယူဘဲ လကႏဲွတ္စာခ်ဳပ္စာတန္းနဲ႔ ေခ်းရင္ေတာင္မႈ ျပန္ရဘဲ ထြက္ေျပးထိန္းေ႐ွာင္သြားလိမ့္မယ္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ June (5)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(9:49)နာရီလြန္ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ ခရီးသြားျခင္း၊ ထီထိုး၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း၊ ေဆးဝါ၊ေဆးေဖာ္၊ စာေရးသားျခင္းေကာင္း၏။(19)ရက္ ဤေန႔ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ တိုင္ထူ၊ ညေန(4:25)နာရီလြန္ ကင္းပြန္းတပ္၊ ဝိဝါဟမဂၤလာ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္၊ လက္ေရးထိုးျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ာက္ျခင္း၊ လူမႈေရးစကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။

သို႔ေသာ္(1-6-2019)ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင့္ႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ညီကိုေမာင္ႏွခ်င္း စကားမ်ားျခင္း၊ အေမြအႏွစ္ကိစၥမ်ားေျပာဆိုရျခင္း ၾကံဳရတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ Junly (3)ရက္ ရက္ရာဇာ မြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ နံနက္(8:45)နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ တိုင္ထူ၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ ေျမသန့္မဂၤလာ၊ ဆိုင္သစ္ဖြင့္ျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ပညာသင္၊ စာေရးသားျခင္း၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႔၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ေငြေၾကားကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။

(17)ရက္ ဤေန႔ ရက္ရာဇာ မြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဗုဒၶဟူးေန႔ ဤေန႔ ဘုရားတည့္၊ ထီးတင္၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ ဧည္ခံပြဲဖြင့္လွစ္ျခင္းေကာင္း၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္သည္ ညေန5:56မိနစ္လြန္ ကရကဋ္ရာသီေျပာင္းၿပိး ျဖစ္၍ စလြယ္တင္၊႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ေစ့၊လက္ထက္အခါေ႐ွာင္ပါ။ အိမ္ေဆာက္မဂၤလာအခါရ၏။) (လၾကတ္မည္။) (ျမန္မာႏိုင္ငံေကာင္းစြာျမင္ႏိုင္သည္)ဖမ္းစ-နံနက္1:56:36စကၠန္႔ ၊ဖမ္းလယ္-နံနက္3:35:33စကၠန္႔၊လြတ္ဆံုး-နံနက္5:3:15စကၠန္႔။(အစိတ္အပိုင္းၾကတ္) (31)ရက္ရက္ရာဇာ မြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ေန့လယ္(11:48)နာရီလြန္ ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ သိကၡာတင္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ အိမ္တတ္၊ ခြဲစိတ္ကုသခံယူျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းေကာင္း၏။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးဂ႑ -ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနနံတြဲဘက္* တနလၤာ၊ အဂါၤ * အနည္းအထစ္ေငါ့မ်ား အေကာင္းအဆိုးႏွင့္ဒြန္းတြဲေက်ာ္လႊားရတတ္ၿပိး *ၾကာသပေတး*အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား အေႏွာက္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည္။

အိမ္ေထာင္းေရး ကသိကေအာက္ အထစ္အေငါ့ျဖစ္ျခင္း၊ မၾကာခဏ တက်က္က်က္ စကားမ်ား ျပႆနာတတ္ အျငင္းအခံုျပဳလုပ္၍ ေခတၱယာယီခြဲရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားမည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ August (28)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ ယေန႔နံနက္(6:00)နာရီလြန္ ဘုရားအေနကဇာတင္၊ ထီးတင္၊ ႐ွင္ျပဳ၊နားသ၊ သိကၡာတင္၊ အ နာမည္မွည့္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ထီးထိုး၊ ႐ွယ္ယာဝင္ျခင္း၊ အလုပ္ေလ်ာက္ျခင္း၊ ေဆးေဖာ္ျခင္းေကာင္း၏။

ထီးထိုးရန္ -၂၀၁၉ခုႏွစ္ August (28)ရက္ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ ၊ အဝါေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။အခ်စ္ေရးတြင္ စြတ္စြဲမႈအမ်ိဴးမ်ိဴးခံရကိန္းၾကံဳမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ခ်စ္သူ၏အေျဖကို ေစာင့္ေနရင့္ မိမိအခ်ိန္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားလိမ့္မည္။ မိမိထက္ ဝါႀကီး၊ အသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္ ဆံုးဆည္းရျခင္း၊ ရပ္ေဝမွာ ဖူးစားေတြ႔ရတတ္သည္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနနံတြဲဘက္* တနဂၤေႏြ၊ စေန႔၊ ေသာၾကာ*အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးသာစိုျပည့္၍ ျပည္တြင္း/ျပည္ပခရီးသြားလာျခင္း၊ဘုရားဖူးခရီးသြားလာရကိန္းရိွသည္။

ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္၊ မိဘေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳးအေမြအႏွစ္ရရိွျခင္း ႏွင့္ အိမ္ယာ၊ တိုက္ခန္း၊ ေျမယာ၊ ျခံကြက္မ်ားရရိွတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ား အတိုင္းအတာထက္ ပိုဝင္ကိန္းၾကံဳမည္။ သားသမီး၊ တပည့္မ်ား တိုးပြားမည္။ မိမိတို႔၏ ေ႐ွ႕ေရး ဘဝခိုင္ျမဲေစရန္ အေထာက္အကူရရိွေစရန္ စိတ္႐ွည္းသီးခံၿပိး တပည့္ေမြးျမဴရန္ သင့္ေတာ္ပါလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ September (4)ရက္ ဤေန႔ ယေန႔စက္(12:11)နာရီအတြင္း ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ တိုင္းထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ တံတားျပဳျပင္ျခင္းေကာင္း၏။(18)ရက္ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ နံနက္(6:51)မတိုင္မိ ဆိုင္သစ္ဖြင့္၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ နံနက္(6:51)ေနာက္ပိုင္း ဘုရားအေနကဇာတင္၊ အားကစားပြဲက်င္းပ၊ ထီးကံစမ္း၊ စပါးရိတ္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖတ္ျခင္း၊ ေသြးျခင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ျခင္းေကာင္း ၏။

(တနဂၤေႏြၿဂိဟ္ေန႔နက္4:59မိနစ္လြန္ ကုန္ရာသီေျပာင္းၿပိးျဖစ္၍ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ လက္ထပ္မဂၤလာ၊အိမ္ေဆာက္၊ အိမ္တတ္မဂၤလာအခါေ႐ွာင္ပါ)ထီးထိုးရန္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ September (18)ရက္ မိုးျပာေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

ပညာေရးဂ႑ -ပညာေရးတြင္ ဘဝအတြက္ရည္မွန္းထားေသာပညာရပ္မ်ား ဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာသင္ျခင္း ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံ မိမိပညာရပ္မ်ားကို မိမိဝါသနာအရင္းခံ၍ ထြန္းေပါက္ေအာင္ သင္ၾကားပါ။ ဘဝအတြက္ တိုးတတ္ခ်မ္းသားမည့္ စီးပြားေရး အသက္ေမြးေၾကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

ပညာေရးတြင္ လံုးလ ဝီရိယရိွမွာသာ မိမိေမ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား အေကာင္အထည့္ေဖာ္ျခင္း ဆည္းပူးျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္၍ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမည္။

မိမိပညာရပ္မ်ား သင္ရာတြင္ သူတပါး၏ ကူညီမစ ေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္း၊ ရာထူးေနရာဌာနမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ ပံပိုးေပးျခင္းမ်ား စံစားခံစားရကိန္းရိွသည္။ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ စက္မႈလက္မႈ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးေၾကာင္းျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ November (6)ရက္ ရက္ရာဇာ မြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ နံနက္(9:51)နာရီလြန္ ဘုရားတည္၊ ႐ွင္ျပဳ၊ လက္ထပ္၊ ေရတြင္းတူး၊ ပညာသင္ျခင္း၊ နာမည္မွည့္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဳျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း၊ ေဆးကုသခံ ယူျခင္းေကာင္း၏။(13)ရက္ရက္ရာဇာ မြန္းလြဲ လူျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ထီထိုး၊ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေန႔စက္(1:9)နာရီအတြင္း ခရီသြားလာျခင္းေကာင္း။

က်န္းမားေရးဂ႑ – က်န္းမာေရးအေန႔နဲ႔ ဖ်ားႏွားျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ဒူနား၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ဆီး၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါ၊ ေလနာေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခင္း ေရာဂါေဝဒနာ အထူးခံစားရတတ္သည္။ေရာဂါျဖစ္ပြားလ်ွင္ တတ္ကြၽမ္းေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္ဂ႐ုတစိုက္ ကုသမႈခံယူ သင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေ ရးတြင္ *၃*ဂဏန္းရက္ ႏွင့္ *၅*ဂဏန္းရက္ ေမြးဖြားသူမ်ား အထူးဂ႐ုစိုက္ရလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ December (11)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ ေန့စက္(12:12)ဘုရားတည္၊ အေန႔ကဇာတင္၊ ဘုရားပင္ေဆာင့္ျခင္း၊ အိမ္သစ္တတ္၊ ေျမသန္႔မဂၤလာ၊ ေရတြင္းတူး၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ ထီးထိုး၊ က်န္းမာေရးကုသခံယူျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္းေကာင္း၏

(25)ရက္ ဤေန႔ ေန့စက္(12:23)ပႏၷက္႐ိုက္၊ တိုင္ထူ၊ က်င္းတူ၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ ေရတြင္းတူး၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္းျခင္း၊ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျခင္း၊ ဧည္ခံပြဲက်င္းပျခင္း၊ ကုမၸဏီဖြင့္၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္၊ ထီးထိုး၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္းျခင္းေကာင္း၏။

ထီးထိုးရန္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ December (11,25)ရက္ ဖက္ဖူးေရာင္၊ အညိဳ့ေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ➖ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ရတနာသုတ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊* ပန္ေရာင္၊ အညိဳ႕ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ * အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ(ရ၊ လ၊ ဝ၊ န) (၃- ၂- ၇- ၉) အစိမ္းေရာင္ ရိွေသာ ရတနာမ်ားဝတ္ဆင္ပါ။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္ -အေ႐ွေတာင္အရပ္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာ၌ ကံေကာ္ပင္၊ ခေရပင္စိုက္ျခင္း၊ လမ္းခင္းျခင္း၊ တံတားေဆာက္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ သရက္ပင္၊ သစ္ခြာပင္၊ သလဲပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျပဳလုပ္ပါ။

ယၾတာ ➖ မိမိေမြးေန႔တြင္ ေၾကးဖလားျဖင့္ ေရေတာ္(၅)ခြက္ ဘုရားလွဴ ေပးပါ။ရြက္လွၫြန္႔၊ ေပါက္ၫြန္႔(၉)ၫြန္႔တို႔ကို ေရႊအိုးျဖင့္ ဘုရားတြင္ ဆီးမီး(၅)ခြက္ပူေဇာ္ေပးပါ။အဘိုးအဘြားအႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေကာက္ညႇင္းေပါင္း၊ငခ်ိတ္ေပါင္း၊ အုန္းထမင္းမ်ားကိုလွဴ ေပးပါ။

Credit -ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ

#Unicode Version#

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ယခုနှစ်တွင် မိမိဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောပြိး အထူးအောင်မြင်မှုရရှိမည်နှစ်ဖြစ်သည်။ မည်မျှခက်ခဲ သောကိစ္စရပ်များပင်ဖြစ်စေ ထူးခြားစွာအောင်မြင်မှုရတတ်သည်။ မိမိ၏ ကံနှင့်ဉာဏ်ကို အားကိုယ်ပြိး မလျော့သော ဇွဲ့လုံဝိရိယဖြင့် လုပ်ကိုင်ပါ။ ယခုနှစ်တွင် အခက်များ တွေ့ကြုံလေ ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှု မကြာခင်ရတော့မည့်ဟု ယုံကြည့်ထားပါ။

မနှစ်က ဆိုးခဲ့ ညံခဲ့သမျှ ယခုနှစ်တွင် မုချအဆင်ပြေမှုလေတွေ တွေ့ကြံုရလိမ့်မည်။ အရာရာအလေးနက်ထာပြိး လုပ်ကိုင်ကြိုးစားပါ။ ငွေရှင်၊ ကြေးရှင်၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ ဥစ္စာရှင်များက မိမိအား ကူညီရန် ကံကြမ္မကစောင်ကြည့်နေပါလိမ့်မည်။ ထိုသော် မကောင်း မှုဒူစရိုက်လုပ်ငန်များ၊ ဥပဒေပြစ်မှုမကင်းသော စီးပွားဥစ္စာရှာဖွေ့ရေး လုပ်ငန်းများလည်း မိမိထံ ရောက်ရှိလာတတ်သည်။

မိမိကံကို ထိမ်းသိမ်းပြိး ဘာသာရေ၊ဘာဝန၊ကမ္မဌာန်းထိုင်တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့် အလှူအတန်းများ မိမိ တတ်နိုင်သလောက်ပေးကမ်းလှူတန်း ဒါနပြုကြပါ။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ခရီးသွားလာခြင်း၊ ဘုရားဖူးခရီးသွားလာရကိန်းရှိသည်။ ဘဝအတွက် တိုးတတ်ချမ်းသားမည့် စီးပွားရေး အသက်မွေးကြောင်း အခွမ်းအလမ်းကောင်းများ တွေ့ကြံုရလိမ့်မည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် January (2)ရက် ရက်ရာဇာ ဤနေ့ ငွေကြေးကိစ္စများ၊ စတော့ရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အားကစားပွဲစတင်ခြင်း၊ ထီးကံစမ်း၊ စာပေလုပ်ငန်းစာတင်ခြင်း၊ နေ့(1:25)နောက်ပိုင်း နားသ၊ ပဥ္စင်းခံ၊ ကင်းပွန်းတပ်၊ အနုပညာစတင်ခြင်း၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးခန့်ဖွင့်၊ ဆိုင်သစ်ဖွင့်၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစတင်၊ လုပ်ငန်းစတင်၊အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊အချစ်ရေးကိစ္စပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။

(9)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး နေ့စက်(1:57)နာရီအတွင်း ရှင်ပြု၊ နားသ၊ ရေတွင်းရေကန် တူးဖော်ခြင်း၊ ဆေးဖော်၊ ဆေးဝါးဖြန့်ခြင်း၊ စာပေလုပ်ငန်းစာတင်ခြင်း၊ အလုပ်သစ်လျှောက်ခြင်းနှင့်ရေကြောင်းခရီသွားလာခြင်းကောင်း၏။

(16)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ရေတွင်းရေကန် ဆည်၊ မြောင်း၊ တာတမံ စတင်တက်တုဖော်ခြင်း၊ အားကစားပွဲများကျင်ပ၊ ထီးကံစမ်း၊ စာပေလုပ်ငန်းထုပ်ဝေဖြန့်ချီမှုလုပ်ငန်းစာတင်ခြင်း၊ ရတနာရှာဖွေ့ခြင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းကောင်း၏။

(စလွယ်တင်နက္ခတ် မရပါ)(23)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ အနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ ကျောက်ဆစ်ထုခြင်း၊ နံနက်(7:38)နာရီလွန် စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည့်မှည့်၊ ခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။ (နံနက်7:38နာရီအတွင်း အနဓျာယ) (ဝိဝါဟမင်္ဂလာအတွက် ကရိုဏ်းမလွတ်ပါ)

ထီးထိုးရန် – ၂၀၁၉ခုနှစ် January (2,16)ရက် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။ယခုနှစ်တွင် * 2019-1လ,6လ,7လ၊ 10လ,11လ*ပိုင်းများတွင် အကျိုးရှိလဖြစ်၍ မည်သည့်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။

လူမှုရေး နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခြင်း၊ အများသဘောတူညီမှုကြောင့် ကုသိုလ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရမည်။ မိမိရပ်တန်ထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စများ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။သို့သော် လုပ်ငန်းခွင့်တွင် အပြိုင်အဆိုင်များနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်။

ယခုနှစ်တွင် တနင်္လာ၊ ကြာသပတေး၊ စနေသားသမီးများနှင့် မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ အိမ်ခြံမြေအဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ရတတ်သည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် February (13)ရက် ဤနေ့ အားကစားပွဲကျင်းပ၊ ထီးကံစမ်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံရိတ်သိမ်း၊ နံနက်(11:36)မတိုင်မီ ပညာစ၍သင်ယူခြင်း၊ စာပေးလုပ်ငန်း၊ ညနေ့(6:35)နောက်ပိုင်း မျိုးစေ့စိုက်ပျိုး၊ သစ်ပင်စိုက်၊ လုပ်ငန်းစတင်၊ အလုပ်လျှောက်ခြင်း၊ ရေကြောင်း၊လေကြောင်းခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။

(တနင်္ဂနွေဂြိဟ်နေ့စက်12:57မိနစ်လွန် ကုမ်ရာသီပြောင်းပြိးဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ လက်ထပ်မင်္ဂလာအခါရ၏ အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်မင်္ဂလာအခါရ၏)(20)ရက် ဤနေ့ ရတွင်းရေကန် ဆည်၊ မြောင်း၊ တာတမံ စတင်တက်တုဖော်ခြင်း၊ အားကစားပွဲများကျင်ပ၊ ထီးကံစမ်းခြင်း၊ စာပေလုပ်ငန်များစာတင်ခြင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ နံနက်(10:7)နောက်ပိုင်း ရှင်ပြု၊ အလုပ်သစ်လျှောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းသစ်စတင်ခြင်း၊ ဘာသာရေးစကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။(ဝိဝါဟမင်္ဂလာအတွက် နက္ခတ်မရ)

(27)ရက် ဤနေ့ နေ့လယ်(11:36)နာရီအတွင်း ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်ထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ တိုင်ထူ၊ အိမ်တတ်၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည့်မှည့်၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ တွေ့ဆုံဆွေနွေးခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ပရဟိတလုပ်ခြင်း ကောင်း၏။ထီးထိုးရန် – ၂၀၁၉ခုနှစ် February (13,20)ရက် အဝါရောင်၊ အနီရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။

* 2019- 2လ,3လ၊ 5လ, 12လ*ပိုင်းများတွင် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ဒွန်းစဏ္ဍား အကောင်း နှင့် အဆိုး ဒွန့်တွဲနေပါလိမ့်မည်။ မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးသတိထားပါ။

၂၀၁၉ခုနှစ် March (20)ရက် ဤနေ့ ရက်ရာဇာမွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ဘုရားတည်၊ အနေ့ကဇာတင်၊ ထီးတင်း၊ ဘုရားပင် ဆောင့်ခြင်း၊ ကြေးသွန်းလောင်းခြင်း၊ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ နံနက်(10:32)နာရီလွန် ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်ထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ ရေနံတူးဖော်ခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငြားခြင်း၊ ရတနာစူးစမ်းရှာဖွေ့ခြင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွားခြင်းကောင်း။

စီးပွားရေးဂဏ္ဍ -စီးပွားရေးတိုးတတ်လာမည်။ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း အကျိူးခံစားရပြိး ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ ဝင်လာတတ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ထွန်း၍ ရွေဆိုင်၊ ရတနာလုပ်ငန်းအရောင်းအဝယ်၊ ရေလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရေပိုက်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးများ၊ သစ်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှု ချမ်းသာသုခရတတ်သည်။

စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊ကားအရောင်းအဝယ်းလုပ်ငန်း၊ မြေလုပ်ငန်း၊ ပွဲစားလုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း၊ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း အခက်ခဲများ အနှောက်အယှက်စီးပွားပြိုင်ဘက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း အကျိုးပေးနည်းလိမ့်မည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် April (17)ရက် ရက်ရာဇာ ဤနေ့ သတ္တဝါများကို ဘေးမဲ့လွတ်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ရေစက်ချခြင်း၊ ဘုရားစေတီပုထိုးများသန့်ရှင်းခြင်း၊ အနေကဇာတင်၊ ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ အိမ်သစ်တတ်၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီဖွင်လှစ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးစကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။

(နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့)အထူး ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများ တွက်ချက်မှုအားနည်းခြင်းကြောင်း၊ မိမိထင်သလောက် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင် နှင့် ဝေးကွာသွားရတတ်သည့်ကို သတိနှင့်လုပ်ကိုင်ပါ။ မိမိလုပ်ငန်း၊ အိမ်တွင်းမိသာစု မိမိလုပ်ပေးထောက်ပံသလောက် အကောင်းအမြင် မခံရဘဲ မိမိစေတနာ ဝေဒနာဖြစ်တတ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မိတ်ဆွေအသစ်များနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင် ဆက်ဆံရမည်။ သို့သော် သူတပါးအားကိုယ်၍မရသောနှစ်ဖြစ်သည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် May (1)ရက် ရက်ရာဇာ ဤနေ့ ဘုရားတည်၊ ထီးတင်း၊ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ မင်္ဂလာအမှုကိစ္စဆောင့်ရွက်ခြင်း၊ထီးထိုး၊ ငွေကြေးချေးငြားခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အသင်းဖွဲ့ခြင်း၊ အချစ်ရေးစ ကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။

(ဝိဝါဟမင်္ဂလာအတွက် ယုဂ်မလွတ်ပါ)(15)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ နံနက်(10:32)နာရီလွန် ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ လှေကားတင်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ အဝီစိတွင်း တူးခြင်း၊ ဘာသာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကောင်း၏။ (တနင်္ဂနွေဂြိဟ် နေ့စက်3:32မိနစ်လွန် ပြိဿရာသီ ပြောင်းပြိးဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်မင်္ဂလာအခါရ၏။ သို့သော် “သားဦး၊သမီးဦး”ရှင်ပြု၊ နားသ၊ လက်ထပ်အခါ ရှောင်ပါ။အိမ်ဆောက်၊အိမ်တတ်အခါရှောင်ပါ။) (မောဟနိ ဧကာဒသီ)

(29)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ဘုရားတည်၊ ရှင်ပြု၊ ပဥ္စင်းခံ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ နေ့စက်(3:25)နာရီလွန် ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ ရေတွင်းတူး၊ အိမ်ပြောင်း၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ဆေးခန့်ဖွင့်၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းခရီးသွားခြင်းကောင်း၏။အသက် ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၂၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၅ နှစ်ရှိသူများ စီးပွားရေး လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး ညံပါလိမ့်မည်။

ထိုသက်ပိုင်းခြား ဇာတာရှင်ကတွေ့က ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီး လက်လွတ်စပယ်မလုပ်မိဖို့လိုသလို ငွေကြေးနဲ့ ပက်သက်ရင် မိမိအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်သည်။

အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ဝယ်ရောင်း အိမ်ဆောက်လို့. တိုလို့တန်းလန်း ငွေမြုပ်ခြင်း၊ ငွေပြန်မပေါ်တာ ကိစ္စမရှိတတ်၍ ငွေလူလိ်မ်ခံရခြင်း၊ ရောင်းမှားဖြစ်ခြင်း အမှုခင်းများကြံုတွေ့ရတတ်သည်။ မလိုအပ်တဲ့နေရာရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း၊ ငွေချေးတဲ့ကိစ္စများ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ မိမိကိုယ်က အတိုးမယူဘဲ လကနှဲတ်စာချုပ်စာတန်းနဲ့ ချေးရင်တောင်မှု ပြန်ရဘဲ ထွက်ပြေးထိန်းရှောင်သွားလိမ့်မယ်။

၂၀၁၉ခုနှစ် June (5)ရက် ဤနေ့ နံနက်(9:49)နာရီလွန် ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်ထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ ခရီးသွားခြင်း၊ ထီထိုး၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူခြင်း၊ ဆေးဝါ၊ဆေးဖော်၊ စာရေးသားခြင်းကောင်း၏။(19)ရက် ဤနေ့ ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်ထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ တိုင်ထူ၊ ညနေ(4:25)နာရီလွန် ကင်းပွန်းတပ်၊ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ၊ စေ့စပ်၊ လက်ထပ်၊ လက်ရေးထိုးခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငြားခြင်း၊ အလုပ်လျောက်ခြင်း၊ လူမှုရေးစကားပြောခြင်းကောင်း၏။

သို့သော်(1-6-2019)နောက်ပိုင်းတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင့်နှင့်အထွေထွေကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ညီကိုမောင်နှချင်း စကားများခြင်း၊ အမွေအနှစ်ကိစ္စများပြောဆိုရခြင်း ကြံုရတတ်သည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် Junly (3)ရက် ရက်ရာဇာ မွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ နံနက်(8:45)နာရီလွန် ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်ထူး၊ အုတ်မြစ်ချ၊ တိုင်ထူ၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည့်မှည့်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ဆိုင်သစ်ဖွင့်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ပညာသင်၊ စာရေးသားခြင်း၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့၊ ထီးထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ ငွေကြေားကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အချစ်ရေးစကားပြောဆိုခြင်းကောင်း၏။

(17)ရက် ဤနေ့ ရက်ရာဇာ မွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဤနေ့ ဘုရားတည့်၊ ထီးတင်၊ ပန္နက်ရိုက်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ အိမ်ပြောင်း၊ ထီးထိုး၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း၊ ဧည်ခံပွဲဖွင့်လှစ်ခြင်းကောင်း၏။

(တနင်္ဂနွေဂြိဟ်သည် ညနေ5:56မိနစ်လွန် ကရကဋ်ရာသီပြောင်းပြိး ဖြစ်၍ စလွယ်တင်၊ရှင်ပြု၊နားသ၊စေ့၊လက်ထက်အခါရှောင်ပါ။ အိမ်ဆောက်မင်္ဂလာအခါရ၏။) (လကြတ်မည်။) (မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစွာမြင်နိုင်သည်)ဖမ်းစ-နံနက်1:56:36စက္ကန့် ၊ဖမ်းလယ်-နံနက်3:35:33စက္ကန့်၊လွတ်ဆုံး-နံနက်5:3:15စက္ကန့်။(အစိတ်အပိုင်းကြတ်) (31)ရက်ရက်ရာဇာ မွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ နေ့လယ်(11:48)နာရီလွန် ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ သိက္ခာတင်၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ အိမ်တတ်၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူခြင်း၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အသင်းဖွဲ့စည်းခြင်းကောင်း၏။

အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဂဏ္ဍ -ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ဘက် နေနံတွဲဘက်* တနင်္လာ၊ အဂါင်္ * အနည်းအထစ်ငေါ့များ အကောင်းအဆိုးနှင့်ဒွန်းတွဲကျော်လွှားရတတ်ပြိး *ကြာသပတေး*အိမ်ထောင်ဘက်များ အနှောက်ချက်အမျိုးမျိုးကြံုတွေ့ရလိမ့်မည်။

အိမ်ထောင်းရေး ကသိကအောက် အထစ်အငေါ့ဖြစ်ခြင်း၊ မကြာခဏ တကျက်ကျက် စကားများ ပြဿနာတတ် အငြင်းအခုံပြုလုပ်၍ ခေတ္တယာယီခွဲရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျမှုများမည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် August (28)ရက် ရက်ရာဇာ ဤနေ့ ယနေ့နံနက်(6:00)နာရီလွန် ဘုရားအနေကဇာတင်၊ ထီးတင်၊ ရှင်ပြု၊နားသ၊ သိက္ခာတင်၊ အ နာမည်မှည့်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ အိမ်ပြောင်း၊ ထီးထိုး၊ ရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ အလုပ်လျောက်ခြင်း၊ ဆေးဖော်ခြင်းကောင်း၏။

ထီးထိုးရန် -၂၀၁၉ခုနှစ် August (28)ရက် နို့နှစ်ရောင် ၊ အဝါရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။အချစ်ရေးတွင် စွတ်စွဲမှုအမျိူးမျိူးခံရ ကိန်းကြံုမည်။ လူငယ်လူရွယ်များ အချစ်ရေးတွင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲမည်။ လူငယ်လူရွယ်များ ချစ်သူ၏အဖြေကို စောင့်နေရင့် မိမိအချိန်များ ကုန်ခမ်းသွားလိမ့်မည်။ မိမိထက် ဝါကြီး၊ အသက်ကြီးသူတို့နှင့် ဆုံးဆည်းရခြင်း၊ ရပ်ဝေမှာ ဖူးစားတွေ့ရတတ်သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ဘက် နေနံတွဲဘက်* တနင်္ဂနွေ၊ စနေ့၊ သောကြာ*အိမ်ထောင်ဘက်များ အိမ်ထောင်ရေးသာစိုပြည့်၍ ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်း၊ဘုရားဖူးခရီးသွားလာရကိန်းရှိသည်။

ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်၊ မိဘမောင်နှမဆွေမျိုးအမွေအနှစ်ရရှိခြင်း နှင့် အိမ်ယာ၊ တိုက်ခန်း၊ မြေယာ၊ ခြံကွက်များရရှိတတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စရပ်များ အတိုင်းအတာထက် ပိုဝင်ကိန်းကြံုမည်။ သားသမီး၊ တပည့်များ တိုးပွားမည်။ မိမိတို့၏ ရှေ့ရေး ဘဝခိုင်မြဲစေရန် အထောက်အကူရရှိစေရန် စိတ်ရှည်းသီးခံပြိး တပည့်မွေးမြူရန် သင့်တော်ပါလိမ့်မည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် September (4)ရက် ဤနေ့ ယနေ့စက်(12:11)နာရီအတွင်း ရေတွင်းရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ တိုင်းထူ၊ ကျောက်သွေးလောင်း၊ တံတားပြုပြင်ခြင်းကောင်း၏။(18)ရက် လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ နံနက်(6:51)မတိုင်မိ ဆိုင်သစ်ဖွင့်၊ ဆိုင်းဘုတ်တင်ခြင်း၊ နံနက်(6:51)နောက်ပိုင်း ဘုရားအနေကဇာတင်၊ အားကစားပွဲကျင်းပ၊ ထီးကံစမ်း၊ စပါးရိတ်၊ ကျောက်မျက်ရတနာ ဖြတ်ခြင်း၊ သွေးခြင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပရဟိတလုပ်ခြင်း ကောင်း၏။

(တနင်္ဂနွေဂြိဟ်နေ့နက်4:59မိနစ်လွန် ကုန်ရာသီပြောင်းပြိးဖြစ်၍ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ လက်ထပ်မင်္ဂလာ၊အိမ်ဆောက်၊ အိမ်တတ်မင်္ဂလာအခါရှောင်ပါ)ထီးထိုးရန် – ၂၀၁၉ခုနှစ် September (18)ရက် မိုးပြာရောင်၊ လိမ္မော်ရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။

ပညာရေးဂဏ္ဍ -ပညာရေးတွင် ဘဝအတွက်ရည်မှန်းထားသောပညာရပ်များ ဂရုတစိုက် လေ့လာသင်ခြင်း ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ မိမိပညာရပ်များကို မိမိဝါသနာအရင်းခံ၍ ထွန်းပေါက်အောင် သင်ကြားပါ။ ဘဝအတွက် တိုးတတ်ချမ်းသားမည့် စီးပွားရေး အသက်မွေးကြောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။

ပညာရေးတွင် လုံးလ ဝီရိယရှိမှာသာ မိမိမျော်မှန်းရည်ရွယ်ထားသော ပညာရပ်များ အကောင်အထည့်ဖော်ခြင်း ဆည်းပူးခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှု လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်၍ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမည်။ မိမိပညာရပ်များ သင်ရာတွင် သူတပါး၏ ကူညီမစ ထောက်ပံ့မှုပေးခြင်း၊ ရာထူးနေရာဌာနများမှ ထောက်ပံ့ ပံပိုးပေးခြင်းများ စံစားခံစားရကိန်းရှိသည်။ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ စက်မှုလက်မှု ပညာရပ်များဖြင့် အသက်မွေးကြောင်းပြုလုပ်ရလိမ့်မည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် November (6)ရက် ရက်ရာဇာ မွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ နံနက်(9:51)နာရီလွန် ဘုရားတည်၊ ရှင်ပြု၊ လက်ထပ်၊ ရေတွင်းတူး၊ ပညာသင်ခြင်း၊ နာမည်မှည့်၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ အင်တာဗျုခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်း၊ ဆေးကုသခံယူခြင်း ကောင်း၏။(13)ရက်ရက်ရာဇာ မွန်းလွဲ လူပြည်ပြဿဒါး ဤနေ့ ကလေးထမင်းခွံ၊ နာမည့်မှည့်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ထီထိုး၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူခြင်း၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နေ့စက်(1:9)နာရီအတွင်း ခရီသွားလာခြင်းကောင်း။

ကျန်းမားရေးဂဏ္ဍ – ကျန်းမာရေးအနေ့နဲ့ ဖျားနှားခြင်း၊ သွေးတိုး၊ ဒူနား၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိရောဂါ၊ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ၊ သွားနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါ၊ လေနာရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရ ရခြင်း ရောဂါဝေဒနာ အထူးခံစားရတတ်သည်။ရောဂါဖြစ်ပွားလျှင် တတ်ကျွမ်းသော ဆရာများနှင့်ဂရုတစိုက် ကုသမှုခံယူသင့် သောနှစ်ဖြစ်ဖြစ်သည်။ကျန်းမာရေးတွင် *၃*ဂဏန်းရက် နှင့် *၅*ဂဏန်းရက် မွေးဖွားသူများ အထူးဂရုစိုက်ရလိမ့်မည်။

၂၀၁၉ခုနှစ် December (11)ရက် ရက်ရာဇာ ဤနေ့ နေ့စက်(12:12)ဘုရားတည်၊ အနေ့ကဇာတင်၊ ဘုရားပင်ဆောင့်ခြင်း၊ အိမ်သစ်တတ်၊ မြေသန့်မင်္ဂလာ၊ ရေတွင်းတူး၊ အဝီစိတွင်းတူးခြင်း၊ ကလေးထမင်းခွံ၊ ထီးထိုး၊ ကျန်းမာရေးကုသခံယူခြင်း၊ ငွေကြေးချေးငြားခြင်းကောင်း၏

(25)ရက် ဤနေ့ နေ့စက်(12:23)ပန္နက်ရိုက်၊ တိုင်ထူ၊ ကျင်းတူ၊ အုတ်မြစ်ချ၊ ရေတွင်းတူး၊ ကျောက်သွေးလောင်းခြင်း၊ ရှင်ပြု၊ နားသ၊ စေ့စပ်၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်း၊ ဧည်ခံပွဲကျင်းပခြင်း၊ ကုမ္ပဏီဖွင့်၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်၊ ထီးထိုး၊ ကောက်ပဲသီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းကောင်း၏။

ထီးထိုးရန် – ၂၀၁၉ခုနှစ် December (11,25)ရက် ဖက်ဖူးရောင်၊ အညို့ရောင် ဝတ်ဆင်၍ ထီးထိုးပါ။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ ➖ ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ရတနာသုတ်) ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊* ပန်ရောင်၊ အညို့ရောင်၊ အစိမ်းရောင် * အဝတ်အထည်မျာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။

အကျိူ းပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ(ရ၊ လ၊ ဝ၊ န) (၃- ၂- ရ- ၉) အစိမ်းရောင် ရှိသော ရတနာများဝတ်ဆင်ပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော် -အရှေတောင်အရပ် သင့်တော်သောနေရာ၌ ကံကော်ပင်၊ ခရေပင်စိုက်ခြင်း၊ လမ်းခင်းခြင်း၊ တံတားဆောက်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါ။တောင်အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် သရက်ပင်၊ သစ်ခွာပင်၊ သလဲပင် စိုက်ပျိုးခြင်းပြုလုပ်ပါ။

ယတြာ ➖ မိမိမွေးနေ့တွင် ကြေးဖလားဖြင့် ရေတော်(၅)ခွက် ဘုရားလှူ ပေးပါ။ရွက်လှညွန့်၊ ပေါက်ညွန့်(၉)ညွန့်တို့ကို ရွှေအိုးဖြင့် ဘုရားတွင် ဆီးမီး(၅)ခွက်ပူဇော်ပေးပါ။အဘိုးအဘွားအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များကို ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ငချိတ်ပေါင်း၊ အုန်းထမင်းများကိုလှူ ပေးပါ။